Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube

Wij hanteren de volgende algemene voorwaarden :stallingsvoorwaarden


 • Met deze algemene voorwaarden komen de vorige te vervallen.
 • De stallingsovereenkomst wordt, indien niet anders afgesproken, aangegaan voor een jaar.
 • Het stallingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
 • De prijs wordt vastgesteld aan de hand van het langste punt van de caravan/camper (incl. dissel en eventuele fietsendragers etc.)
 • Verweij Caravans VOF behoudt zich het recht voor de prijs jaarlijks aan te passen naar het prijsindexcijfer van het CBS.
 • Wanneer U het gestalde komt ophalen, dient U dit minimaal twee werkdagen van te voren te melden op telefoonnummer 0180-633115
 • of liever nog via onze website(s)   WWW.VERWEIJCARAVANS.NL 
 • Stalling geschiedt geheel op eigen risico. Uw object dient naar behoren te zijn verzekerd.
 • Voor de caravan in de stalling geplaatst wordt , dienen gasflessen en andere brandgevaarlijke materialen uit de caravan verwijdert te worden.
 • Dit geldt ook voor eventuele accu’s.
 • Gelieve geen disselsloten op de caravan.
 • Het is alléén mogelijk de stallingsruimte te betreden onder begeleiding, dit kan alléén op afspraak.
 • Het is niet toegestaan in of rond de stalling verkoopacties te ondernemen.
 • Het gestalde dient naar behoren te zijn verzekerd.
 • De stallingsovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden voor het einde van het stalingsjaar. Opzegging dient schriftelijk te worden bevestigd. Wanneer er geen expliciete opzegging plaats vindt, wordt de stallingsovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen stallingsperiode.
 • Stallingsplaats kan door Verweij ten alle tijde per direct opgezegd worden, zonder opgaaf van redenen, er vind dan restitutie van het teveel betaalde stallingsbedrag plaats.
 • Wanneer de stallingsovereenkomst wordt opgezegd door de eigenaar van het te stallen object voor de afloop van het stallingsjaar, wordt het teveel gefactureerde bedrag niet gerestitueerd.
 • Op het gestalde object wordt na het verstrijken van de betalingstermijn een pandrecht gevestigd, zolang het verschuldigde bedrag met betrekking tot dit object niet aan Verweij Caravans VOF is voldaan. Indien het pandrecht één jaar of langer gevestigd is, is de stallinghouder gerechtigd om het gestalde object te verkopen of te laten verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen, of het gestalde object wordt van het terrein verwijderd en de kosten zijn voor rekening en risico van de stallinggebruiker.
 • Na het verstrijken van de betalingstermijn zal het verschuldigde bedrag maandelijks met 1% stijgen. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 • Uw caravan staat in de wintermaanden (1 november tot en met 1 april) vast in de stalling, Er worden geen gestalde objecten in de wintermaanden uit de stalling gehaald. Wanneer U het gestalde object toch wilt gebruiken in deze periode dient U dit schriftelijk voor 1 november te melden en tevens 50,00 extra te betalen. Uw gestalde object blijft dan vooraan staan en kan er wel uit worden gehaald. Heeft u zich NIET opgegeven voor 1 november dan kan deze pas vanaf 1 april eruit gehaald worden.
 • De naam- en adresgegevens worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, hetgeen uitdrukkelijk alleen toegankelijk is gesteld aan eigenaar en zijn medewerkers. Verweij is gerechtigd de naam- en adresgegevens ter beschikking te stellen aan een incasso-onderneming bij betalingsachterstand van stallinggebruiker of openstaande werkplaatsfacturen. Deze gegevens worden verder aan niemand ter beschikking gesteld dan na bevel van het wettelijk bevoegd gezag.