Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube

stallingsvoorwaarden

Wij hanteren de volgende algemene voorwaarden / stallingsvoorwaarden :


Stallingsvoorwaarden:

De stallingovereenkomst wordt, indien niet anders afgesproken, aangegaan voor een jaar.

 • Het stallingjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
 • De prijs wordt vastgesteld aan de hand van het langste punt van het gestalde object
 • (incl. dissel en eventuele fietsendragers etc.)
 • Verweij Stalling behoudt zich het recht voor de prijs jaarlijks te indexeren.
 • Wanneer U het gestalde komt ophalen, dient U dit minimaal twee werkdagen van te voren te melden via onze website WWW.VERWEIJCARAVANS.NL
 • Vanaf heden moet ook het terugbrengen via de website gemeld worden, zodat wij weten wat er met uw object gebeuren moet, buiten laten/binnen zetten of werkplaats.
 • Stalling geschiedt geheel op eigen risico.
 • Voor de caravan in de stalling geplaatst wordt , dienen gasflessen en andere brandgevaarlijke materialen uit de caravan/ camper verwijderd te worden. Gelieve geen disselsloten op de caravan te plaatsen. Staat de caravan op disselslot laten wij hem buiten staan.
 • Ook eventuele huishoud/mover accu’s kunnen beter thuis opgeladen worden tijdens de wintermaanden.
 • Bij alle campers dient een massaschakelaar of zonnepaneel duoregelaar aanwezig te zijn om de startaccu los te koppelen/op te laden, zonder massaschakelaar/duoregelaar halen wij geen startaccu los en kan uw startaccu defect/leeg raken.
 • Het is alleen mogelijk de stallingruimte te betreden onder begeleiding, dit kan alleen op afspraak en niet tijdens de wintermaanden.
 • Het is niet toegestaan in of rond de stalling verkoopacties te ondernemen.
 • Het gestalde dient naar behoren te zijn verzekerd.
 • De stallingovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden voor het einde van het stallingsjaar. Opzegging dient schriftelijk te worden bevestigd. Wanneer er geen expliciete opzegging plaats vindt, wordt de stallingovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen stallingperiode.
 • Stallingsplaats kan door Verweij ten alle tijde per direct opgezegd worden, zonder opgaaf van redenen, er vind dan restitutie van het teveel betaalde stallingbedrag plaats.
 • Wanneer de stallingovereenkomst wordt opgezegd door de eigenaar van het te stallen object voor de afloop van het stallingjaar, wordt het teveel gefactureerde bedrag niet gerestitueerd.
 • Na het verstrijken van de betalingstermijn zal het verschuldigde bedrag maandelijks met 1% stijgen. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 • Op het gestalde object wordt na het verstrijken van de betalingstermijn een pandrecht gevestigd, zolang het verschuldigde bedrag met betrekking tot dit object niet aan Verweij Caravans VOF is voldaan. Indien het pandrecht één jaar of langer gevestigd is, is de stallinghouder gerechtigd om het gestalde object te verkopen of te laten verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen, of het gestalde object wordt van het terrein verwijderd en de kosten zijn voor rekening en risico van de stallinggebruiker.
 • Uw gestalde object staat in de wintermaanden (1 november tot en met 1 april) vast in de stalling, wanneer U het gestalde object toch wilt gebruiken in deze periode dient U dit schriftelijk voor 1 oktober te melden en tevens € 50,00 extra te betalen. Uw gestalde object blijft dan vooraan staan. Mocht U geen winterstalling aangevraagd hebben en er toch uit willen tijdens de wintermaanden dan betaald U € 50,00 plus de extra arbeid die wij moeten verrichtten om uw object eruit te rijden.
 • De naam- en adresgegevens worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, hetgeen uitdrukkelijk alleen toegankelijk is gesteld aan stallinghouder en zijn medewerkers. Stallinghouder is gerechtigd de naam- en adresgegevens ter beschikking te stellen aan een incasso-onderneming bij betalingsachterstand van stallinggebruiker en aan een bedrijf ten bate van onderhoud aan het gestalde. Deze gegevens worden verder aan niemand ter beschikking gesteld dan na bevel van het wettelijk bevoegd gezag.